bon départ Pologne dobrego startu

Metodę Bon-Départ, czyli Dobrego Startu opracowała Holenderka Thea Bugnet. Zgodnie z założeniami, sformułowanymi w okresie I Wojny Światowej metoda ta przeznaczona była do rehabilitacji osób z nabytymi zaburzeniami ruchowymi a następnie przystosowano ją do pracy z dziećmi.
Do Polski informacje na temat Bon-Départ dotarły w latach 60-tych za pośrednictwem lekarzy zwiedzających ośrodki neuropsychiatrii dziecięcej we Francji. Pierwszej próby adaptacji tej metody do warunków polskich, dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, dokonała prof. Marta Bogdanowicz, opracowując osnowy zajęciowe na cały rok i sporządzając zestawy wzorów wraz z odpowiadającymi rytmicznie piosenkami polskimi.
Metoda Dobrego Startu to metoda wzrokowo-słuchowo-motoryczna, w której odgrywają rolę trzy elementy: element wzroku (wzory graficzne), słuchu (piosenka) i motoryki (odtwarzanie wzorów).
Celem jej jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Doniosłą rolę odgrywa występujący tu element muzyczny.
Wiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje cały układ nerwowy.
Zrytmizowany zestaw ćwiczeń wpływa uspokajająco, pozytywnie oddziałuje na sferę emocjonalną.
W celu ułatwienia prowadzenia zajęć przytaczam za Martą Bogdanowicz główne założenia Metody Dobrego Startu oraz rodzaje i przebieg ćwiczeń.

Traduction :

La Méthode Bon Départ a été développée par Théa Bugnet, originaire des Pays-Bas. Conformément à ses hypothèses formulées pendant la première Guerre mondiale, cette méthode a été conçue pour aider les personnes souffrant de troubles moteurs acquis, puis adaptée pour travailler avec les enfants.

Le Bon départ a été connu en Pologne dans vers 1960 grâce aux médecins qui ont visité des centres de neuropsychiatrie pour enfants en France. La première tentative d’adaptation de cette méthode aux conditions polonaises pour les enfants en difficulté d’écriture et de lecture a été faite par le professeur Marta Bogdanowicz, qui a développé les filières professionnelles pendant toute l’année et préparé l’ensemble des figures avec des chants polonais rythmiquement correspondants.

La méthode « Bon Départ » est une méthode visuelle, auditive et motrice dans laquelle trois éléments jouent un rôle : la vue (production graphique), l’ouïe (chant) et la motricité (reproduction des motifs par le geste).

Son but est d’améliorer simultanément les perceptions visuelles, auditives, kinesthésiques et motrices, ainsi que de développer la latéralisation et l’orientation du corps dans l’espace. L’élément musical joue ici un rôle important.

L’ensemble du chant, du mouvement, de la musique et de la souplesse active tout le système nerveux.

L’ensemble des exercices rythmiques a un effet calmant et une influence positive sur la sphère émotionnelle.

Les principaux objectifs de la Méthode du Bon Départ, dit Martha Bogdanowicz, sont de faciliter le déroulement des cours et des exercices.